Trasa/ Route:

12. Kehl – Strasburg 6km < 10 m, > 4m

Relacja / Relation

Z 6 km zrobiło się 12! Ale po kolei.

Hans- Juergen Lubberger, doktor chemii, a równocześnie specjalista od zarządzania kryzysowego wraz z kolegą z LC Kehl Danielem, opiekowali się nami od samego rana. Sporym wyczynem było przewiezienie naszego samochodu na metę do Strasburga i powrót na 13.00 do Kehl. Miasto jest kompletnie rozryte, a korki gigantyczne.

O 13.00 przy moście Mimron, pod pomnikiem „Begegnung“, który symbolizuje pojednanie, pojawił się burmistrz Kehl p. Toni Vetrano. Chwilę wcześniej serdecznie powitaliśmy Franka Siegmunda, Past Gubernatora okręgu 111 OM z Niemiec. Przyjechał także z Pilzna nasz wspaniały gospodarz, Vice Gubernator Cestmir Kazelucha. Punkt 13.30 otrzymujemy sygnał, że od strony francuskiej na most wchodzi grupa lionów z Francji. To gubernatorzy kilkunastu dystryktów francuskich, na czele z gubernatorem Strasburga Oliwierem Meazza oraz past gubernatorem Jean- Paul Feldmanem. Zaczynamy, wbiegając na most od strony niemieckiej i żegnamy z uśmiechem ten gościnny kraj. Na szczycie mostu pojawia się grupa ok 100 osób, wśród których jest Prezydent Światowa Lions Clubs Gudrun Yngvadottir. Po serdecznym powitaniu, wszyscy razem skandujemy We Run We Serve!

Z grupą ok 30 biegaczy, wszyscy ubrani w fosforyzujące koszulki biegowe, ruszamy w kierunku siedziby mera Strasburga Ronalda Riesa. Upał. Po ok. 6 kilometrach, kwadrans przed 15.00, dobiegamy tam z wywieszonymi językami. Zamiast do powitań i przemów, rzucamy się na przygotowane napoje- wody! Dopiero po ugaszeniu pragnienia jest czas na część oficjalną.

Pędzimy dalej w kierunku budynku Parlamentu Europejskiego. Nasi gospodarze prowadzą nas malowniczymi nadbrzeżami Renu. Droga wydłuża się znacznie, a czasu coraz mniej. Zamiast rundy honorowej zrobił się kolejny dzień biegu. W punkcie kontroli bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego meldujemy się punkt 16.00. Dzięki decyzji dyrektora Europarlamentu p. Klausa Welle, jako biegacze mamy zapewnioną tzw. “szybką ścieżkę“. Nie musimy nawet pokazywać dowodów osobistych, które wszyscy, na wszelki wypadek, mamy w spodenkach.

Bez żadnych formalności wbiegamy na tzw. Agorę, wewnątrz okazałego, nowoczesnego budynku Parlamentu Europejskiego. W otoczeniu ponad setki osób, czeka tam na nas premier Jerzy Buzek, europoseł Tadeusz Zwiefka, jest także przewodniczący delegacji niemieckiej CDU w PE Daniel Caspary. Wita nas w imieniu całego Parlamentu Europejskiego. Są też przedstawiciele wszystkich frakcji. Ogromna ilość kamer śledzi nasze ostatnie metry. Przedstawiciel TVN Dariusz Sokołowski przeprowadza z nami wywiad, a następnie zaprasza IP Gudrun Yngvadottir.

Premier Buzek w pięknych słowach gratuluje nam inicjatywy, która scala Europę. Mówi jak ważna dla Polski oraz całej Europy jest Unia Europejska i jak mocno trzeba ją wspierać. Freedom Charity Run robi to od wielu lat, w tym roku na ponad 1000 kilometrowej trasie.

Wieczorem jesteśmy gośćmi Gubernatora Dystryktu 113 Francja, Oliviera Meazzy. Wśród ponad 160 osób jest wiele gubernatorów z Francji, Niemiec w tym nasz dobry znajomy PDG Frank Siegmund z zaprzyjaźnionego Okręgu 111 OM. Są przedstawiciele: Szwecji, Szwajcarii, USA, Kanady i Libanu, w tym PID Salim Moussan, który specjalnie na tę okazję przyjechał właśnie z tego kraju. Jest też nasz niedawny gospodzarz z Pilzna, VDG Cestmir Kozelucha. Specjalnie z Polski przyjechała wraz z mężem, zięciem i wnukami Gubernator Ewa Hełka. Zieć oraz oba wnuki biegły z nami całą trasę z Kehl do Strasburga.

Nasz team poproszony o wystapienie jest owacyjnie witany na scenie. Nigdy do tej pory nie mieliśmy takiego wspaniałego finału. Wiele dystryktów deklaruje poparcie finansowe dla naszego celu charytatywnego. Olivier Meaza i Jean Paul Felmann, nasi wspaniali partnerzy organizacyjni przekazują czek w wysokości 1 900 Euro – to połowa dochodu z dzisiejszego bankietu. Drugą połowę przekazują na LCIF (Lions Clubs International Fund).

Po 23.00, szczęśliwi i „trochę“ zmęczeni wracamy do hotelu. Jesteśmy niezwykle zadowoleni zarówno z przebiegu całej trasy biegu jak i jego wyjątkowego zakończenia. Będziemy jeszcze zbierać fundusze na cel charytatywny aż do końca tego roku. To pewne- znów pomożemy dzieciom z Syrii ale czy uda się zebrać wystarczającą ilość funduszy na przeprowadzenie operacji Matyldy? Przebiegliśmy, wielu osobom niemożliwy do wyobrażenia długi dystans. Byliśmy prawie 2 tygodnie poza domem. To wszystko aby podkreślić cele społeczne i charytatywne biegu. Reszta jest teraz w rękach naszych przyjaciół, znajomych i sympatyków. Prosimy pomóżcie.

Jeden kilometr “kosztuje” 100 Euro. Można się składać lub kupować część. Dla tych którzy kupią cały kilometr lub kilka, przewidziana jest specjalna nagroda- można sobie wybrać nr swojego kilometra. Część jest zajęta- widać to na www.freedomcharityrun.org.

Nr konta do wpłat/Account number:
nr konta w PLN: 41 1600 1404 0004 0533 6264 6040
nr konta w EURO: 29 1600 1084 0004 0503 6264 6022
nr konta w USD: 56 1600 1084 0004 0503 6264 6021
Swift code: PPABPLPK
Adresat:
Okręg 121 Polska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions
ul. Skarbka 20/2, 60-348 Poznań

BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Poznań
61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1
Proszę koniecznie dopisać FCR 2018

It became 12 km instead of 6! But first things first.
Hans- Juergen Lubberger, who has PhD in chemistry and simultaneously is specialist in crisis management together with collegeague from LC Kehl, Daniel took care of us since the early morning. It took great effort to bring our car to finishing line in Strasbourg and return to Kehl at 1 PM. City road is almost utterly under construction, hence giantic traffic.
At 1 PM near Mimron bridge, under „Begegnung“ statue which symbolise concilation showed up Toni Vetrano, mayor of Kehl. Few minutes earlier we greet Frank Siegmund, Past Governor of district 111 OM from Germany. Our splendid host from Pilzen, Vice Governor Cestmir Kazelucha also appeared there. At excatly 1.30 PM we received information that from French side of the bridge, group of French Lions are coming in our direction. They are governors from severeal French districts leaded by Strasbourg Governor Olivier Meazza and past Governor Jean – Paul Feldman. We have started by running through the bridge and we said farewell to that hospitable country. At the top of the bridge, group of 100 people appeared, among them World President of Lions Clubs Gudrun Yngvadottir. After kind welcoming we chanted together We Run We Serve!
We started with about 30 runners, all of them dressed in fluorescent t-shirts, in direction of Strasbourg’s mayor, Ronald Ries. Hot weather. After 6 km, quarter before 3 PM we reached it exhausted. Instead of speech and greetings, we are looking for water! When we stopped being thirsty we were ready for the official part.
We went like the wind to European Parliament. Our hosts led us through picturesque countryside of Ren. Distance was further than it supposed to be and time was running up. Instead of lap of honor we have another day of running. We were at safety point in European Parliament at 4 PM. We did that swiftly thanks to director Klaus Welle. We did not even show our ID cards, which we had with us just in case.
Without any formalities we ran into so called „Agora” inside modern building of European Parliament. We were surrounded by hundreds of people, among them former Prime Minister Jerzy Buzek, member of European Parliament Tadeusz Zwiefka and leader of German CDU delegation Daniel Caspary. They greeted us on behalf of whole European Parliament. There were also representatives of all fractions. Immense number of cameras recorded our last metres. Dariusz Sokołowski from TVN interviewed us, next he invited IP Gudrun Yngvadottir.
Prime Minister Buzek congratulated our initiative which combine Europe. He said about importance of Poland and Europe in European Union and that we should all support it. Freedom Charity Run is doing it for years, this time on 1000 km route.
In the evening we were guests of Governor 113 French District, Oliver Meazza. Among 160 people, there were many Governors from France, Germany (including our good friend PDG Frank Siegmund from 111 District OM). There were representatives from Sweden, Switzerland, USA, Canada and Lebanon (including PID Salim Moussan who arrived specially for that occasion). There was also presentour recent host from Pilzen, VDG Cestmir Kozelucha. Governer Eva Hełka came specially from Poland with her husband, son-in-law and grandchildren. Son-in-law and both grandchildren ran with us from Kehl to Strasbourg.
Our team was asked to speak and we had standing ovation on the stage. We had never such great finale like that one. Many districts declared financial support to our charity purpose. Olivier Meazza and Jean Paul Felmann, our great partners gave us check form 1 900 EUR – it is half of our income from that day. The other half is dedicated for LCIF (Lions Clubs International Fund).
Few minutes past 11 PM, happy and „a little“ exhausted we came back to hotel. We are extremely glad for either proceeding of the run and its outstanding ending. We will gather more funds untill next year. It is certain that we help again to children from Syria but it is unsure whether we will be able to help in Matilda’s surgery. We have ran for many unimaginably long distance. We were almost 2 weeks outside our homes. It is all to emphasize social purposes and charity of the run. Rest of it is in hands of our friends, supporters etc. Please help.
1 km costs 100 EUR. You can buy more than that or less. For those who will buy 1 km or more there will be special reward – you can choose number of the kilometer. Some of it has been already taken, you can check at www.freedomcharityrun.org.

 

Account number:
For money in PLN: 41 1600 1404 0004 0533 6264 6040
For money in EUR: 29 1600 1084 0004 0503 6264 6022
For money in USD: 56 1600 1084 0004 0503 6264 6021
Swift code: PPABPLPK
Adress:
Okręg 121 Polska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions
ul. Skarbka 20/2, 60-348 Poznań

BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Poznań
61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1
Please add note – FCR 2018