Szanowni Państwo,

 

w nowej epoce, w której przyszło nam żyć, Wolność wciąż jest wartością, o którą musimy się troszczyć i zabiegać.

W czasach polskiej „Solidarności”, na której czele stałem, zwykło się mówić: „Nie ma Wolności bez Odpowiedzialności”. Ta odpowiedzialność jednych za drugich wydaje się mieć coraz większe znaczenie. My, Narody, których poziom cywilizacji i dobrobytu jest wysoki, nie możemy zapominać o naszych braciach i siostrach z innych, mniej zamożnych i rozwiniętych, regionów naszej planety.

Wyzwania XXI wieku nie są już tylko wyzwaniami dla poszczególnych narodów, ale ze względu na rozwój techniczny stały się wyzwaniami dla wszystkich ludzi. Do nich należy choćby problem zanieczyszczenia naszej planety.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam wspólnych wartości, na których my, jako ludzkość, będziemy mogli budować naszą przyszłość.

Jako rewolucjonista uważam, że abyśmy mogli być Wolni, musimy być odpowiedzialni i SOLIDARNI. Nawet najtrudniejsze problemy uda się rozwiązać, jeśli będziemy działać solidarnie, w duchu wspólnych wartości. Wierzę, że podejmiecie trud zadbania o bezpieczną przyszłość, w poszanowaniu ludzi najsłabszych i trosce o nich, tak jak trud ponoszą uczestnicy charytatywnego biegu wolności –  Freedom Charity Run, niosąc to przesłanie przez ponad 1000 km, przez wiele krajów naszego kontynentu, zmagając się każdego dnia z bardzo długim dystansem. Tak jak oni bądźcie wytrwali w budowaniu lepszego świata.

Niech Solidarność zwycięża
LET SOLIDARITY WIN

Lech Wałęsa.

 

Ladies and Gentlemen,

in the new era we happen to live in, Freedom is still a value that needs to be cherished and preserved.

During the times of the Polish Solidarity movement, of which I was the leader, we used to say: ‘There is no Freedom without Responsibility.’ This responsibility we share for other people seems to be gaining importance. We the Peoples, enjoying our advanced levels of civilization and welfare, cannot forget about our brothers and sisters from other regions of our planet, less affluent and less developed. 

Due to technical advancements, the challenges of the 21st century are no longer faced by individual nations only, but rather by the human race as a whole. The pollution of our planet is one of these challenges.

Today we need shared values more than ever, as a foundation for building our future as mankind.

I am a revolutionist, who believes that we need responsibility and SOLIDARITY if we want to live Free. Even the most difficult problems can be resolved if we act in solidarity, in the spirit of our common values. It is my belief that you will take the effort to harbor our safe future, respecting and honoring the weakest, like the effort undertaken by the participants of the Freedom Charity Run, who carry that message for over 1000 km, to many countries across our continent, facing the extremely long distance every day. Follow them in their persistence to build a better world for the future.

LET SOLIDARITY WIN

Lech Wałęsa.