Dzień 9 24.06
Po porannych kilometrach dobiegliśmy do Ambasady Polski w Ottawie. Zlokalizowana jest w dzielnicy ambasad, w niewielkiej odległości od zabarykadowanej ambasady rosyjskiej.
Wejście otwarte. Wystarczy wejść po schodach i po prostu zadzwonić. Podjęto nas tam z wielką serdecznością. Wice Ambasador Krzysztof Lewandowski, z żoną Magdą, tą wspaniałą biegaczką i osobą, która biegła wraz z nami, konsul Natalia Kubiak, która tak skutecznie wsparła starania Romana o kanadyjską wizę oraz z moją koleżanką ze studiów Małgosią Boczkowski uraczyli nas Donatsami i pyszną kawą. Czuliśmy się jak u siebie na tym skrawku polskiej ziemi w Kanadzie.
Wice Ambasador wystartował nas uroczyście do ostatniego etapu biegu do Montrealu. Tak przypadkiem się złożyło, że nasza trasa prowadziła tuż obok tej oddzielonej żelaznym płotem i bramą od świata, rosyjskiej ambasady. Zamiast We Run We Serve, skandowaliśmy pod jej bramą- My Biżymo, My Służymo dla Ukrainy. Co ciekawe, nazwę ulicy zmieniono przez umieszczenie dodatkowej tabliczki na ulicę „FREE-LIBRE Ukraina”.
Dobiegamy do Montrealu, tuż przed Palais des Congress zatrzymujemy się na chwilę na Victoria Square. Czeka tam na nas polska grupa Reginald Jaworski z Ewą Hełką i jeszcze jedną Ewą- Dębowska, koleżanką z LC Gdańsk Amber.
Wbiegamy do Centrum Kongresowego, nasza grupa rośnie w błyskawicznym tempie o koleżanki i kolegów z Kanady i USA, głównie tych, którzy pomagali nam na kolejnych odcinkach trasy oraz z wielu innych krajów. Choć jesteśmy po ponad milionie metrów, czujemy się jak wniebowzięci, jak na skrzydłach pokonujemy schody na pierwsze piętro, gdzie linia mety.
Kristopher i Shauna z Oak Brook zorganizowali wspaniałą bramę z baloników w narodowych kolorach Ukrainy, pod którą jest linia mety.
Na mecie cieka na nas nowy Prezydent Światowy Brian E. Sheehan oraz pierwsza VP, nasza doskonała znajoma z LCR 2021 i fanka naszego biegu, kanadyjka Patti Hill. Wiwatom nie ma końca, a my ze łzami radości w oczach czujemy się szczęśliwi. Udało się!
W upale, lecz głównie przy znośnej pogodzie, bez deszczy, cyklonów i innych przeszkód jak to w ubiegłych latach bywało. Bez pęcherzy i zwichniętych stawów skokowych. Cali i bardzo szczęśliwi z wypełnienia naszej misji- 1026 km z Oak Brook do Montrealu, które biegliśmy po to, aby pokazać jak ważny jest pokój i przyjaźń między narodami. Chcemy też pomóc dzieciom w kraju, gdzie oba te, dla nas oczywiste relacje są abstrakcją. Gdzie ich sąsiad napada i zabija mieszkańców ich kraju, bo chce mieć jeszcze więcej terytorium niż ma, a ma go najwięcej na świecie.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy nas w tym biegu wsparli. To przede wszystkim VP Patti Hill, nasza patronka od kilku lat. To centrala LCI w Oak Brook, to ksiądz Piotr Gnoiński z Chicago, a następnie wielu Lionów na naszej trasie, o których wspominałem w kolejnych raportach. To nasi sponsorzy: Texet Poland- który ufundował nasze koszulki biegowe i te, które po drodze rozdawaliśmy, Craft- który wyposażył nas w odzież i obuwie sportowe (tak to te wspaniałe, biegowe „Zebry” są od Crafta). To Toyota Bońkowscy, którzy w tym roku nie wyposażyli nas w „swoją” Toyotę, ale wynajęli samochód w Toronto i polecieli tam po niego, aby przywieźć go do Chicago. Służył nam wspaniale przez całą trasę, a następnie Dominika i Darek pojechali z Montrealu do Toronto, aby go tam oddać do wypożyczalni. Wszystkie koszty zostały pokryte przez nich. Po drodze korzystaliśmy z gościnności w wielu hotelach- zawsze koszty pokrywali lokalni Lioni. DZIĘKUJEMY!!!
Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Dzięki naszym wspaniałym sponsorom i własnym funduszom, wszystkie zebrane fundusze, BEZ ŻADNYCH POTRĄCEŃ będą niosły pomoc dzieciom ze Lwowa. Jakie to wspaniałe!
Jeśli ktoś z Was czytających te reportaże chciałby także zostać częścią tego projektu zapraszamy do udziału poprzez wpłaty na poniższe konto z informacją LCR 2022.
Z góry dziękujemy
Darek i Dominika Bońkowscy
Arek Dybiec
Susanne (Zuzia) Hindahl- Reede
Roman Monastyrskyy
Mateusz Pietruliński
Mariusz Szeib
Jacek Trębecki
czyli Lions Charity Run Happy Team 2022
LC Poznań Rotunda
SWIFT (BIC) code: BREXPLPWMBK
mBank
PLN: PL98 1140 2004 0000 3802 7654 1327 (IBAN)
EUR: PL42 1140 2004 0000 3012 0627 6184 (IBAN)
USD: PL37 1140 2004 0000 3212 0627 6176 (IBAN)
z dopiskiem „Ukraine”
lub
https://zrzutka.pl/3hh673
Day 9 June 24, 2022
After the morning kilometers we reached the Polish Embassy in Ottawa. It is located in the embassy district, a short distance from the barricaded Russian embassy.
Entrance is open. Just go up the stairs and call. We were received there with great warmth. Vice Ambassador Krzysztof Lewandowski, with his wife Magda, this wonderful runner and a person who ran with us, consul Natalia Kubiak, who so effectively supported Roman’s efforts for a Canadian visa, and with my collage mate Małgosia Boczkowski treated us with donuts and delicious coffee. We felt at home on this piece of Polish land in Canada.
The Vice-Ambassador solemnly started the last stage of the run to Montreal. It so happened that our route led right next to this Russian embassy separated by an iron fence and gate from the world. Instead of We Run We Serve, we chanted at her gate – My biżymo, my służymo dla Ukrainy! Interestingly, the name of the street was changed by placing an additional sign on the street ‘FREE-LIBRE Ukraine’.
We reach Montreal, before we reach the Palais des Congress we stop for a moment at Victoria Square. The Polish group is awaiting us there: PDG Reginald Jaworski with PDG Ewa Hełka with Ewa Dębowska, a colleague from Lions Club Gdańsk Amber.
We run into the Congress Center, our group is quickly growing thanks to our colleagues from Canada and the USA, mainly those who helped us on the previous sections of the route, as well as those from many other countries. Although we ran over a million meters, we feel delighted and ran up the stairs as if we had wings.
Kristopher and Shauna from Oak Brook organized a magnificent gate of balloons in the national colors of Ukraine, just over the finish line.
At the finish line, the new International President Brian E. Sheehan and the first VP, our good friend from LCR 2021 and a fan of our run, Canadian Patti Hill, are awaiting us. There is no end to the cheers, and we feel happy with tears of joy in our eyes. We made it!
In the heat, but mainly in tolerable weather, without rain, cyclones and other obstacles as it used to be in previous years. No blisters and dislocated hocks. In great shape and very happy to fulfill our mission – 1026 km from Oak Brook to Montreal, which we ran to show the importance of peace and friendship between nations. We also want to help children in the country where both of these obvious relationships are an abstraction. Where their neighbor attacks and kills their compatriots because he wants to have even more territory than he has, being the biggest country in the world.
It is impossible to name all those who supported us in this run. This is primarily VP Patti Hill, our patron for several years. This is the LCI headquarters in Oak Brook, it is Father Piotr Gnoiński from Chicago, and then many Lions on our route, who I have mentioned in my previous subsequent reports. These are our sponsors: Texet Poland – who financed our running shirts and those that we gave away along the way, Craft – who equipped us with sports clothing and footwear (yes, these wonderful, running ‘Zebras’ are from Craft). These are the Toyota Bońkowscy, who this year did not equip us with ‘their’ Toyota, but rented a car in Toronto and flew there to drive it to Chicago where we met. It served us wonderfully throughout the entire route, and then Dominika and Darek drove from Montreal to Toronto to return it. All costs were covered by them. Along the way, we enjoyed hospitality in many hotels – always the costs were covered by local Lions. THANK YOU SO MUCH!!!
We collect, collect, collect. Thanks to our wonderful sponsors and our own funds, all the funds collected, WITHOUT ANY DEDUCTIONS, will bring help to children from Lvov. How wonderful!
If any of you reading these reports would also like to support us, join us by making a donation to the account below with the information LCR 2022.
Thank you so much in advance,
Darek i Dominika Bońkowscy
Arek Dybiec
Susanne (Zuzia) Hindahl- Reede
Roman Monastyrskyy
Mateusz Pietruliński
Mariusz Szeib
Jacek Trębecki
Lions Charity Run Happy Team 2022
LC Poznań Rotunda
SWIFT (BIC) code: BREXPLPWMBK
mBank
PLN: PL98 1140 2004 0000 3802 7654 1327 (IBAN)
EUR: PL42 1140 2004 0000 3012 0627 6184 (IBAN)
USD: PL37 1140 2004 0000 3212 0627 6176 (IBAN)
with the note ‘Ukraine’
or
https://zrzutka.pl/3hh673